Mô hình Baccarat

kiểu:Giải trí câu đố | kích thước:34 MB | ngày:2021-12-05 14:06
Ngôn ngữ:Quan thoại | hệ thống:quả táo | Phiên bản:V5.3.4 | tuổi:Trên 18 tuổi
Mô tả phần mềm

Mô hình BaccaratĐa ng ôn n gữ được hỗ trợ và có thể dễ dàng  chuyể n đ ổi c ác giao diện ngô n n g ữ khá c nhau th ông qua m enu. Đồ ng thờ i, ch úng tôi ho an  nghênh các b ản d ịch  sang  nhiều  ngô n  ngữ hơ n. N gày cà ng c ó n hiề u c h ức năng tốt hơn đang được ph át tr iển  và cải tiến; chúng tôi c ũn g  đang c hờ b ạn k há m  phá chúng t ron g  quá trình sử dụng.

Mô hình Baccarat

1、Hỗ trợ hai loại PST, không giới hạn kích thước tệp: ANSI và UNI CODE

2、Người dùng có thể sử dụng ứng dụng này để thêm hộp thư nguồn để di chuyển sang tệp Outlook pst mà không bị gián đoạn. Người dùng có thể dễ dàng tạo các tệp PST mới và có thể đặt mật khẩu khi cần thiết.

3、Bỏ qua các thư mục hệ thống để xóa các thư mục OST không cần thiết.